Văn bản pháp luật và Tài liệu hướng dẫn

Hướng dẫn BAT/BEP về đốt hở chất thải, bao gồm đốt tại các bãi chôn…

Hướng dẫn về các phương pháp kỹ thuật sẵn có tốt nhất và hướng dẫn tạm thời về Thực hành môi trường tốt nhất liên quan đến Điều 5 và Phụ lục C của Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy – Đốt hở chất thải, bao gồm đốt […]

Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP)

Link tải về Công ước Stockholm bản tiếng Anh: SC_unep_pop_2 Công ước Stockholm bản tiếng Việt: Điều 1 – 15 của Công ước Điều 16 – 30 của Công ước Phụ lục của Công ước

Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm về các chất POP

Quyết định số 1598/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc ban hành Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030   Link tải về: 1598.signed

Bộ công cụ để xác định và định lượng Dioxin, Furan và các chất U-POP

Bộ công cụ để xác định và định lượng các chất Dioxin, Furan và các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy phát sinh không chủ định U-POP: Tải tại link: UNEP-POPS-TOOLKIT-TOOLK-PCDD-PCDF-2012.En

Made with in Viet Nam • Powered by Mekong Web Services