Bộ công cụ để xác định và định lượng các chất Dioxin, Furan và các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy phát sinh không chủ định U-POP: Tải tại link: UNEP-POPS-TOOLKIT-TOOLK-PCDD-PCDF-2012.En