Link tải về Công ước Stockholm bản tiếng Anh: SC_unep_pop_2

Công ước Stockholm bản tiếng Việt:

Điều 1 – 15 của Công ước

Điều 16 – 30 của Công ước

Phụ lục của Công ước