Hướng dẫn về các phương pháp kỹ thuật sẵn có tốt nhất và hướng dẫn tạm thời về Thực hành môi trường tốt nhất liên quan đến Điều 5 và Phụ lục C của Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy – Đốt hở chất thải, bao gồm đốt tại các bãi chôn lấp, UNEP 2007

Link tải về: UNEP-POPS-BATBEP-GUIDE-08-6.English