Các bạn sinh viên đăng ký tham dự Chương trình đào tạo cấp đại học
“Quản lý chất thải và giảm thiểu các hoạt động đốt ngoài trời”

 

Toàn cảnh lớp học đào tạo

 

Toàn cảnh lớp học đào tạo

 

Các bạn sinh viên cùng tham gia làm bài tập nhóm

 

 

Cùng nhau chia sẻ, đóng góp những hiểu biết về “Quản lý chất thải và giảm thiểu các hoạt động đốt ngoài trời”

 

Thảo luận sôi nổi về bài tập nhóm

 

Làm bài tập nhóm

Trình bày các ý tưởng nhóm

 

 

 

Standee Chương trình Đào tạo cấp đại học “ Quản lý chất thải và giảm thiểu các hoạt động đốt ngoài trời”

 

 

Các bạn sinh viên Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường tham dự