Nhằm thực hiện Hợp phần (iv) Đào tạo và Nâng cao nhận thức thuộc Dự án “Trình diễn áp dụng Phương pháp kỹ thuật tốt nhất hiện có (BAT) và Kinh nghiệm môi trường tốt nhất (BEP) trong hoạt động đốt ngoài trời nhằm thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP)”, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường phối hợp cùng với Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường và Ban Quản lý dự án tổ chức Chương trình đào tạo cấp đại học về “Quản lý chất thải và giảm thiểu các hoạt động đốt ngoài trời” vào ngày 29 và 30 tháng 9 năm 2018 tại trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Chương trình đào tạo được xây dựng lồng ghép với chuỗi các hoạt động nằm trong Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, là dịp quy tụ các doanh nghiệp, các nhóm cộng đồng, các trường học, các cá nhân và các quốc gia trên toàn cầu cùng tham gia các hoạt động môi trường.

Chương trình đào tạo cấp đại học về “Quản lý chất thải và giảm thiểu các hoạt động đốt ngoài trời” đã thu hút được sự tham dự của hơn 100 sinh viên ngành môi trường tại các trường như: trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, trường Đại học Lâm nghiệp, trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Giao thông Vận tải. Chương trình đào tạo được biên soạn và giảng dạy bởi các giáo viên thuộc khoa Môi trường – trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Trong hai ngày đào tạo, Chương trình tập trung vào những nội dung sau: Công ước Stockholm và Mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu (SDGs); Hiện trạng công tác quản lý, thu gom, xử lý chất thải rắn và các hoạt động đốt ngoài trời; Sự phát sinh các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy phát sinh không chủ định (UPOPs) do các hoạt động đốt ngoài trời và tác động đến sức khỏe và môi trường; Giải pháp công nghệ áp dụng để giảm thiểu các hoạt động đốt ngoài trời; Công cụ kinh tế hỗ trợ và nguồn lực kinh tế để quản lý chất thải nhằm giảm thiểu tác động của hoạt động đốt ngoài trời; Hoạt động truyền thông về giảm thiểu các hoạt động đốt ngoài trời. Trong hai ngày diễn ra khóa đào tạo, bên cạnh những bài giảng chuyên sâu, những hoạt động bổ ích và tích cực, như các bài tập nhóm, hoạt động nhóm cũng đã được tổ chức nhằm tăng cường khả năng làm việc nhóm cho sinh viên, cũng như tăng hiệu quả học tập và để lại những hình ảnh tốt đẹp cho các sinh viên tham dự Chương trình.